Der, hvor vi i dag og i fremtiden skal finde vores læsere, er på nettet. Det er på nettet, langt de fleste mennesker søger informationer, og hvor stadig mere af bogsalget foregår. Når du har etableret din hjemmeside, er mulighederne mange for at sprede dine budskaber, komme i dialog med læserne, opbygge kontaktlister med “fans”, osv. og medierne, og værktøjerne både øges og skifter med stor hast. LinkedIn, Twitter, Facebook, Podcasts, bog-trailerere er bare nogle få de ting, du kan overveje.